14.4.2017 – உலகச் சித்தர் மாநாடு

14.4.2017 – உலகச் சித்தர் மாநாடு

தமிழ்ப்பண்பாட்டுச் சங்கம் (ம) அறக்கட்டளை, தமிழ் மாநில சித்த வைத்தியச் சங்கம், தமிழ் சித்த மருத்துவ தேசிய சங்க அறச்சாலை இந்திய சித்த மருத்துவ பட்டதாரிகள் சங்கம், இணைந்து நடத்தும் உலகச் சித்தர் மாநாடு