16.4.2017 – உலக மரபு நாள் – சிறப்பு நிகழ்வுகள்

16.4.2017 – உலக மரபு நாள் – சிறப்பு நிகழ்வுகள்

thumb

16.4.2017 – தமிழ்நாடு இயல்-இசை-நாடக மன்றம்
சைக்கிள் யோகி – அமைப்பு இணைந்து நடத்தும் உலக மரபு நாள் – சிறப்பு நிகழ்வுகள்

மரபுக் கலை நிகழ்ச்சிகள் – ஒயிலாட்டம், சிலாட்டம், சிலம்பாட்டம், புரவியாட்டம், காளையாட்டம், மூங்கில்பாதம், கொக்கலியாட்டம், கரகம்