பள்ளிகள்

கூடுவாஞ்சேரி, ஹோலி சாய் பன்னாட்டுப் பள்ளி மாணவர்கள் – பழந்தமிழர் வாழ்வியல் காட்சிக்கூடம்.